Statut

Na osnovu člana 10. i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine, (“Službeni glasnik BiH, broj 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16), Osnivačka Skupština Udruženja “Centar za lobiranje”, na sjednici održanoj 24.12.2017. godine u Banja Luci, donijela je

 

STATUT

Udruženja “Centar za lobiranje”

I.OPŠTE ODREDBE

Član 1.

 

Udruženje je osnovano Odlukom o osnivanju donešenoj na sjednici Osnivačke Skupštine Udruženja “Centar za lobiranje” (u daljem tekstu: Udruženje), dana 24.12.2017. godine u Banja Luci, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

U skladu sa članom 12. Zakona ovim statutom propisuje se sljedeće:

 • naziv Udruženja, skraćeni naziv ukoliko postoji i adresa Udruženja;
 • ciljevi i djelatnosti Udruženja;
 • postupak za primanje i isključivanje članova;
 • organi Udruženja, način na koji se biraju, ovlašćenja koja imaju, kvorum i pravila glasanja, trajanje mandata, lice ovlašćeno da sazove Skupštinu, uslovi i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;
 • pravila za ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja, kao i organ koji je ovlašćen za nadzor nad korišćenjem tih sredstava;
 • način podnošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu;
 • javnost rada;
 • postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlašćenje i način donošenja drugih opštih akata Udruženja;
 • opis oblika i sadržaj pečata i znak Udruženja;
 • zastupanje Udruženja;
 • uslovi i postupak spajanja, podjele odnosno prestanak rada Udruženja, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalifikovane većine u postupku glasanja, i
 • postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada Udruženja.

II. NAZIV UDRUŽENJA, SKRAĆENI NAZIV UKOLIKO POSTOJI I ADRESA SJEDIŠTA UDRUŽENJA

 Član 3.

Puni naziv Udruženja glasi:

Udruženje “Centar za lobiranje”

Удружење “Центар за лобирање“

Udruga „Centar za lobiranje“

Naziv Udruženja na engleskom jeziku glasi:

         Association „Center for lobbying

Naziv Udruženja je isti na sva tri jezika koji su u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Službena upotreba naziva je na latiničnom i ćiriličnom pismu.

 Član 4.

Sjedište Udruženja je: Banja Luka.

Adresa Udruženja je: Braće Jugovića 67

Član 5.

Udruženje je nevladina neprofitna organizacija koja nema namjeru ostvarivati profit.

Udruženje djeluje na teritoriji Bosne i Hercegovine.

 Član 6.

Udruženje može promjeniti naziv i sjedište, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja u skladu sa zakonom i ovim statutom.

 Član 7.

Udruženje stiče svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima danom upisa u Registar kod nadležnog ministarstva.

 III. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUŽENJA

 Član 8.

 Ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

 • promocija i razvoj političke kulture i kulture dialoga kao i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda u procesu lobiranja i javnog zagovaranja;
 • promocija lobističke profesije i javnog zagovaranja u korist interesa javnosti kroz postizanje trajnih promjena, u cilju poboljšanja kvaliteta života u zajednici;
 • aktivnosti na definisanju zakonodavnog okvira lobističke profesije čime bi se postavili jasni okviri lobiranja i javnog zagovaranja;
 • rad na ostvarivanju uticaja, davanje sugestija organima zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima, u postupku donošenja propisa i drugih akata iz nadležnosti tih organa;
 • promocija ekonomskog lobiranja i zagovaranja, kao neizbježne komponente uticaja i modernog poslovanja, u javnom, privatnom i građanskom sektoru;
 • doprinos boljem pozicioniranju domaćih institucija pred međunarodnim institucijama, imajući u vidu i izazove koji stoje pred BiH u prpocesu stabilizacije i pridruživanja EU;
 • podsticanje naučno istraživačkog rada u području lobiranja i javnog zagovaranja;
 • razvijanje međunarodne saradnje sa sličnim udruženjima.
 • organizovanje konferencija, okruglih stolova, predavanja, seminara, obuke i treninga;
 • izrada, prezentacija i implementacija naučno-istraživačkih projekata, programa, elaborata, PR kampanja i učešće u javnim raspravama;
 • izdavanje stručne i naučne literature, knjiga i časopisa na temu lobiranja i zagovaranja;
 • edukacija zainteresovanih strana na unapređenju vještina pisanja u izradi i implementaciji projekata kroz proces lobiranja i zagovaranja;
 • pružanje pomoći i podrške kroz pismeno i usmeno komuniciranje i ubjeđivanje ljudi na određenim pozicijama da svoju političku moć iskoriste u intersu javnosti i trajne promjene čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života;
 • pomoć domaćim i inostranim privrednicima da uspostave poslovnu saradnju kroz process lobiranja i zagovaranja;
 • saradnja sa visokoškolskim ustanovama na području edukacije profesionalnih lobista, studentske i akademske zajednice i šire javnosti s ciljem školovanja i osposobljavanja novih stručnjaka za lobiranje, te uvođenje lobiranja u nacionalne programme obrazovanja;
 • saradnja s organizacijama civilnog društva na području edukacije, promocije i razvoja lobiranja i javnog zagovaranja radi jačanja kapaciteta nevladinog sektora;

 Član 9.

 Udruženje može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno vezane sa ciljevima Udruženja iz člana 8. ovog statuta.

Udruženje može, za djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ciljevima Udruženja iz navedenog člana osnovati posebno pravno lice u skladu sa članom 4. Zakona.

IV.POSTUPAK ZA PRIMANJE I ISKLJUČIVANJE ČLANOVA UDRUŽENJA

 Član 10.

 Osnivači Udruženja su ujedno i članovi Udruženja koji svojstvo člana stiču danom upisa u Registar Udruženja.

 Članovi Udruženja mogu biti fizička lica državljani Bosne i Hercegovine kao i strani državljani koji imaju boravište u Bosni i Hercegovini, koji prihvate Statut i ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Članovi mogu biti i pravna lica koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, a koja u radu Udruženja učestvuju preko svojih delegiranih predstavnika.

 Član 11.

 O prijemu u članstvo odlučuje Skupština Udruženja.

Članovi udruženja mogu biti:

 • redovni članovi
 • pridruženi članovi
 • počasni članovi

 Član 12.

Redovni članovi su fizička lica iz člana 10. ovog Statuta, a koja su stekla svojstvo člana Udruženja.

Pridruženi član pristupa Udruženju radi učešća u realizaciji ciljeva Udruženja.

Počasni član može postati fizička i pravna osoba, koja materijalno pomaže rad Udruženja i koja pokaže značajne rezultate u promociji ciljeva i djelatnosti Udruženja.

Za stupanje u članstvo podnosi se pristupnica na propisanom obrascu. Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva.

Članovi Udruženja ne mogu biti:

 • lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane javnog istupanja, dok ta zabrana traje;
 • lica osuđena za krivična djela protiv bezbjednosti ili krivična djela ugrožavanja osnovnih ljudskih prava;
 • lica koja svojim lošim odnosom prema ostalim članovima narušavaju jedinstvo Udruženja.

 Udruženje vodi spisak svojih članova.

 Udruženje vodi spisak svih svojih članova i evidenciju svih članova Udruženja u elektronskoj formi i sadrži:

 • ime, prezime, odnosno naziv člana Udruženja sa adresom prebivališta, odnosno sjedišta;
 • datum pristupanja i broj pristupnice Udruženju;
 • vrstu članstva u Udruženju, i
 • datum prestanka članstva u Udruženju.

PRESTANAK ČLANSTVA

 Član 13.

 Članstvo u Udruženju prestaje:

 1. Na vlastiti zahtjev, potpisivanjem izjave o istupanju iz Udruženja.
 2. Isključenjem u slučaju djelovanja u suprotnosti sa ciljevima i statuta Udruženja.
 3. Smrću člana.
 4. Prestankom svojstva pravnog lica.

 Član 14.

Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva.

Sa odlukom člana Udruženja o istupanju iz članstva, upoznaje se predsjednik Udruženja, nakon čega se vrši evidentiranje istupanja.

 Član 15.

Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih pravila Udruženja ili ako djeluje suprotno ciljevima i interesima Udruženja.

Odluka o prestanku svojstva člana Udruženja donosi Predsjednik Udruženja.

Lice koje je nezadovoljno odlukom iz prethodnog stave, može podnijeti žalbu Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Skupština razmatra žalbu iz prethodnog stava na prvoj narednoj sjednici i na istoj donosi konačnu odluku.

PRAVA, DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

Član 16.

 Prava članova Udruženja su:

 1. da biraju organe Udruženja i da u njih budu birani,
 2. da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
 3. da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
 4. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada,
 5. da u zaštiti svojih prava koriste pomoć Udruženja.

 Član 17.

 Dužnosti članova Udruženja su:

 1. da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 2. da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 3. da propagiraju djelatnost Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
 4. da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju i provode odluke, stavove i zaključke organa Udruženja,
 5. da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu,
 6. da se pridržavaju odredbi ovog Statuta.

 Član 18.

 Oblici odgovornosti članova će se definisati Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti kojeg donosi predsjednik Udruženja.

 Svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavnosti opšteg akta Udruženja koji je donijet suprotno odredbama Statuta ili drugog opšteg akta Udruženja, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

V. ORGANI UDRUŽENJA, NAČIN NA KOJI SE BIRAJU, OVLAŠĆENJA KOJA IMAJU, KVORUM I PRAVILA GLASANJA, TRAJANJE MANDATA, LICE OVLAŠĆENO DA SAZOVE SKUPŠTINU, USLOVI I NAČIN RASPUŠTANJA, ODNOSNO PRESTANAK RADA

  Član 19.

 Organi Udruženja su:

 1. Skupština Udruženja;
 2. Predsjednik Udruženja;

 

 1. Skupština

Skupština je  najviši organ Udruženja, koju čine svi redovni članovi Udruženja s jednakim pravom glasa.

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine, kojeg bira i razrješava Skupština.

Mandat Predsjednika skupštine traje četiri godine sa mogućnošću reizbora.

 Član 20.

 Skupština Udruženja može biti:

 • redovna,
 • izborna, i
 • vanredna

 Član 21.

Redovna skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u toku kalendarske godine i ima za cilj kontrolu rada putem razmatranja godišnjeg izvještaja o radu Udruženja.

Izborna Skupština se održava svake četiri godine.

Vanredna skupština saziva se izuzetno, u slučaju nepredviđenih teškoća u radu, poremećaja međuljudskih odnosa u organizaciji ili drugih okolnosti kada je ugrožen rad i vitalni interes Udruženja.

Način rada Skupštine pobliže se utvrđuje Poslovnikom o radu Skupštine.

 Član 22.

Skupštinu saziva predsjednik Skupštine najkasnije 15 dana prije njenog održavanja.

Predsjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kada to zahtjeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kada to zatraži Predsjednik Udruženja.

 Član 23.

Radom sjednice Skupštine rukovodi Predsjednik Skupštine.

Skupština bira zapisničara na početku rada sjednice koji vodi zapisnik.

Zapisnik mora da odražava bitan tok rada i suštinu svih odluka i stavova.

Predsjednik Skupštine se:

 • Stara o organizovanju Skupštine i saziva njene sjednice,
 • Predlaže dnevni red sjednice,
 • Predsjedava sjednicama Skupštine,
 • Potpisuje akte donešene na Skupštini,
 • Stara se o izvršenju odluka, zaključaka i drugih akata Skupštine, i
 • Vrši i druge poslove koje mu odredi Skupština u skladu sa Zakonom i ovim statutom.

 Član 24.

Skupština radi i odlučuje u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu, a kvorum je nadpolovična većina svih članova Skupštine Udruženja.

Skupština punovažno odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih članova Skupštine Udruženja, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno, odnosno da je za određena pitanja potrebna kvalifikovana većina.

Glasanje na sjednici je javno, izuzev ukoliko Skupština na samoj sjednici ne utvrdi drugačije.

 Član 25.

 Skupština u svojoj nadležnosti donosi:

 • statut Udruženja, njegove izmjene i dopune i druga opšta akta određena Statutom,
 • odlučuje o spajanju, podjeli i prestanku rada Udruženja, kao i o drugim statusnim promjenama Udruženja,
 • donosi poslovnik o radu Skupštine,
 • bira i razrješava predsjednika skupštine i predsjednika udruženja,
 • usvaja godišnji program i plan rada Udruženja,
 • usvaja izvještaje o radu i finansijski izvještaj koji je pripremio predsjednik Udruženja,
 • odlučuje o visini i načinu plaćanja članarine,
 • bira i razrješava lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja,
 • usvaja završni račun,
 • daje autentično tumačenje ovog Statuta,
 • djeluje kao drugostepeno tijelo u žalbenom postupku,
 • donosi odluku o prestanku rada Udruženja,
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge oblike povezivanja Udruženja,
 • odlučuje o proglašenju počasnih članova Udruženja i
 • druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost drugih organa Udruženja.
 1. Predsjednik Udruženja

 Član 26.

Udruženje ima predsjednika Udruženja, kojeg imenuje i razrješava Skupština, na mandatni period od četiri godine, sa mogućnošću reizbora.

Predsjednik Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.

 Član 27.

Predsjednik Udruženja ima sljedeća prava, dužnosti i odgovornosti:

 • zastupa Udruženje u pravnom prometu;
 • rukovodi radom Udruženja i organizuje rad;
 • odgovoran je za zakonitost rada Udruženja;
 • odlučuje o upotrebi sredstava za realizaciju ciljeva i djelatnosti Udruženja;
 • naredbodavac je u izvršenju finansijskog plana Udruženja;
 • stara se o izvršenju odluka, zadataka i zaključaka Skupštine Udruženja;
 • upravlja imovinom Udruženja;
 • priprema sjednice Skupštine Udruženja;
 • priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština Udruženja;
 • provodi politiku, zaključke i druge odluke koje je donijela Skupština;
 • podnosi izvještaj o radu Skupštini;
 • donosi odluku o isključenju članova iz Udruženja u prvom stepenu;
 • priprema i predlaže nacrt budžeta za rad Udruženja Skupštini Udruženja;
 • stara se o pravilnom korišćenju imovine Udruženja o urednom obavljanju materijalno finansijskog poslovanja, zakonitom i pravovremenom vršenju stručnih i administrativnih poslova;
 • koordinira rad organa Udruženja i donosi odluke o pitanjima rada Udruženja, osim onih koji su u isključivoj nadležnosti Skupštine Udruženja;
 • obavlja i druge poslove koje je povjerila Skupština Udruženja.

Član 28.

Predsjednik Udruženja može biti opozvan i prije isteka vremena na koji je izabran i to:

 • na sopstveni zahtjev;
 • ako ne obavlja pravilno poslove predsjednika Udruženja;
 • ako svojim radnjama nanosi i ruši ugled Udruženja, i
 • drugim slučajevima predviđenim Zakonom, ovim Statutom i aktima Udruženja.

VI. PRAVILA ZA OSTVARIVANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA UDRUŽENJA, KAO I ORGAN KOJI JE OVLAŠĆEN ZA NADZOR NAD KORIŠĆENJEM TIH SREDSTAVA

 Član 29.

 Prihodi Udruženja su:

 • članarine;
 • dobrovoljni prilozi i pokloni javnih institucija, fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste,
 • državne subvencije, ugovori i projekti sa državom, javnim institucijama, fizičkim i pravnim licima, kako domaćim tako i stranim;
 • prihodi od kamata, dividend, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara,konsultantskih usluga i sličnih izvora;
 • pasivnih prihoda, i
 • prihod stečen kroz ostvarivanje ciljeva i djelatnosti Udruženja, kako je određeno Statutom.

 Član 30.

Ostvarivanje, korišćenje i raspolaganje sredstvima Udruženja utvrđuje se finansijskim planom (sa pripadajućim prihodima, aktivnostima i utvrđenim prioritetima), kojeg donosi Skupština, na prijedlog predsjednika Udruženja.

O upotrebi (korišćenju) sredstava, u skladu sa finansijskim planom, odlučuje predsjednik Udruženja.

 Član 31.

Udruženje djeluje po načelima neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit usmjerava isključivo za proširenje svojih kapaciteta i djelatnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Ograničenja iz prethodnog stave se ne odnose na naknade za rad ili nadoknade troškova osnivačima, članovima udružnja, odgovornim osobama, zaposlenim i donatorima a u vezi sa ostvarivanjem  ciljeva i djelatnosti utvrđenih Statutom Udruženja.

Udruženje je dužno upravljati imovinom Udruženja sa pažnjom dobrog domaćina, na odgovoran i zakonit način i u najboljem interesu članova Udruženja.

Nadzor nad korišćenjem sredstava Udruženja vrši Skupština.

Skupština je nadležna za kontrolu svih dokumenata, koji se odnose na finansijsko poslovanje, posebno završnog finansijskog izvještaja.

Dokumenta iz prethodnog stava Skupština razmatra na redovnoj godišnjoj, a po potrebi na vanrednoj sjednici Skupštine.

VII. NAČIN PODNOŠENJA FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA I IZVJEŠTAJA O RADU

 Član 32.

Skupština, na redovnoj godišnjoj sjednici usvaja Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja, za prethodnu godinu.

Finansijski izvještaj Udruženje je dužno čuvati najmanje pet godina, osim ako posebnim propisom nije utvrđen duži period čuvanja.

Udruženje je dužno da uredno vodi poslovne knjige u skladu sa opšte prihvaćenim računovodstvenim principima i da sastavlja finansijske izvještaje u skladu sa relevantnim zakonima.

Udruženje je dužno da dostavi finansijski izvještaj iz stave (1) ovog člana nadležnom organu prema sjedištu udruženja i Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine radi objave na internet stranici Ministarstva, a najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

VIII. JAVNOST RADA

Član 33.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja za značajnije aktivnosti.

Svim članovima omogućiće se nesmetan uvid u obavljanje aktivnosti na svim područjima na kojima djeluje ovo Udruženje, kao i planiranje daljih aktivnosti.

Udruženje mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja Udruženja, u skladu s pozitivnim zakonodavstvom.

 Član 34.

 Članovi Udruženja moraju biti redovno informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je Predsjednik.

IX. POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA, OVLAŠĆENJE I NAČIN DONOŠENJA DRUGIH OPŠTIH AKATA

 Član 35.

Skupština je nadležna za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih opštih akata određenih Statutom.

Izmjene i dopune Statuta Udruženja usvaja Skupština, dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja redovnih članova.

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može podnijeti 2/3 redovnih članova Udruženja.

Inicijativa se upućuje predsjedniku Udruženja koji priprema tekst nacrta za izmjene i dopune statuta.

 Član 36.

Udruženje može pored Statuta imati i druga opšta akta.

Organi Udruženja donose opšte akte Udruženja, pravilnike, poslovnike i druge odluke koji moraju biti u saglasnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

X. OBLIK SADRŽAJA PEČATA I ZNAKA UDRUŽENJA

Član 37.

Pečat Udruženja je okruglog oblika prečnika 30 mm u kojem je po obodu ravnomjerno ispisan tekst punog naziva Udruženja na sva tri jezika u upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Sjedište Udruženja: Banja Luka.

Član 38.

Udruženje može imati više pečata, s tim što svaki mora biti numerisan brojevima.

O čuvanju i upotrebi pečata stara se predsjednik Udruženja.

 Član 39.

Udruženje ima svoj znak.

Znak Udruženja izveden je stilizacijom slova “C” u nijansama plave i slova “L” u nijansama zelene boje sa uklopljenim mrežnim globusom.

XI. ZASTUPANJE UDRUŽENJA

 Član 40.

Udruženje zastupa u pravnom prometu Predsjednik Udruženja, u okviru ovlašćenja utvrđenim ovim statutom i zakonom.

 Član 41.

U postupcima u kojima Udruženje učestvuje kao stranka radi ostvarivanja svojih prava, dužnosti i odgovornosti pred nadležnim organima, ovlašćeni zastupnik može dati pismenu punomoć advokatu za zastupanje ili drugoj stručnoj osobi.

XII. USLOVI I POSTUPAK ZA SPAJANJE, PODJELU ODNOSNO PRESTANAK RADA UDRUŽENJA, UKLJUČUJUĆI I BILO KAKAV POSEBAN KVORUM ILI PRAVILA ZA POSTIZANJE KVALIFIKOVANE VEĆINE U POSTUPKU GLASANJA

Član 42.

Udruženje se može spojiti u drugo Udruženje i podijeliti u skladu sa Zakonom.

Odluku iz prethodnog stave donosi Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Skupštine Udruženja.

Ovom odlukom reguliše se naročito: naziv, djelatnost, podjela imovine, prava i obaveze kao i druga pitanja u vezi statusnih promjena Udruženja.

 Član 43.

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno na osnovu odluke Skupštine ili po sili zakona.

Inicijativu za prestanak rad Udruženja može dati 1/3 članova Udruženja, u slučaju:

 • ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena za održavanje Skupštine utvrđenog ovim statutom, a Skupština Udruženja nije održana,
 • da se broj članova Udruženja smanji ispod broja tri, a nadležni organ Udruženja u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova Udruženja.

Odluka o dobrovoljnom prestanku rada donosi Skupština Udruženja dvotrećinskom većinom svih redovnih članova Skupštine Udruženja.

 Član 44.

Udruženje prestaje sa radom po sili Zakona u skladu sa članom 51. i 51a. Zakona.

XIII. POSTUPAK ZA RASPOLAGANJE PREOSTALOM IMOVINOM ILI DRUGIM SREDSTVIMA U SLUČAJU RASPUŠTANJA ILI PRESTANKA RADA UDRUŽENJA

 Član 45.

Istovremeno Skupština donosi plan likvidacije Udruženja, kojim se utvrđuje raspored imovine, prava i obaveze Udruženja u skladu sa Zakonom ili ovim statutom, s tim što je prethodno obavezno izmiriti zakonske i ugovorene obaveze.

Skupština imenuje likvidatora Udruženja čija dužnost je da sastavi Plan likvidacije i isti dostavi Skupštini na usvajanje.

Preostala imovina, nakon podmirenja obaveza iz prethodnog stave, će se dodijeliti drugom Udruženju, koje obavlja istu ili sličnu statutarnu djelatnost, a na osnovu odluke Skupštine Udruženja.

XIV. KANCELARIJE I DRUGI ORGANIZACIONI OBLICI

Član 46.

Radi realizacije programskih ciljeva i djelatnosti Udruženja, izvan sjedišta Udruženja mogu se formirati kancelarije i drugi organizacioni oblici na cijelom području Bosne i Hercegovine.

Odluka o otvaranju kancelarije i drugih organizacionih oblika donosi Skupština Udruženja.

Organizacioni oblici iz stave 1. ovog člana nemaju svojstvo pravnog lica.

XV. POSLOVNA TAJNA

 Član 47.

Poslovnu tajnu Udruženja predstavljaju dokumenti i podaci čije bi saopštavanje neovlašćenom licu štetilo interesima i ugledu Udruženja i organizacija sa kojima je Udruženje povezano, njenih sponzora i donator, a naročito:

 • poslovni planovi i programi razvoja Udruženja,
 • druga dokumenta i podaci koji budu utvrđeni Poslovnikom o poslovnoj tajni.

 Član 48.

Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi Udruženja i lica koja na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji se smatra poslovnom tajnom.

XVI. PRIZNANJA I NAGRADE

Član 49.

 Udruženje može dodjeljivati priznanja i nagrade.

Odluka o dodjeljivanju priznanja i nagrada donosi Skupština Udruženja, na prijedlog predsjednika Udruženja.

XVII. KOMISIJE I RADNA TIJELA

 Član 50.

Radi svestranog razmatranja i odlučivanja o pojedinim pitanjima iz djelokruga djelatnosti Udruženja, Skupština Udruženja može obrazovati stalne ili povremene komisije.

Sastav i djelokrug komisije se utvrđuje odlukom Skupštine Udruženja.

XVIII. ZAVRŠNE ODREDBE

 Član 51.

Tumačenje odredbi ovog statute daje Skupština Udruženja.

 Član 52.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                                    Predsjednik Osnivačke Skupštine

                                                                                                  Daniela Đerić

                                                                                                

Broj: 03/17

Banja Luka, 24.12.2017. godine