Istraživanje javnog mnjenja: Stav građana BiH prema ulasku u EU i pitanju budućeg vojnog statusa

Centar za lobiranje I 25.11.2023. I

INTERPRETACIJA

REZULTATA  ISPITIVANJA JAVNOG MNJENJA

„STAV GRAĐANA BiH PREMA ULASKU U EU

I PITANJU BUDUĆEG VOJNOG STATUSA“ 

Banja Luka, 2023

 

 Ispitivanje javnog mnjenja je organizovano i sprovedeno za potrebe naučno-stručne konferencije „ BiH u procjepu Dejtonsko – Briselskih politika“ , koja će se održati 25. novembra 2023. godine u Banjoj Luci.

 Svrha i cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje javnog mišljenja i percepcija građana o ulasku Bosne i Hercegovine u EU, odnosno, pitanju budućeg vojnog statusa BiH.

 Dakle, ovo je samo jedna faza u istraživačkom procesu putem koga se prikupljaju podaci pomoću kojih se dolazi do podataka o stavovima i mišljenjima ispitanika.

 Ispitivanje je realizovalo Udruženje „Centar za lobiranje“ iz Banje Luke. Terenski rad u periodu između 25. avgusta i 10. septembra 2023. godine. Tip i veličina uzorka: slučajni, reprezentativni uzorak od 600 (3x200) punoljetnih građana BiH. Okvir uzorka, teritorija gradova Banja Luka, Sarajevo i Mostar. Istraživačka tehnika: „licem u lice“, direktnim kontaktom sa ispitanikom. Istraživački instrument: upitnik.

 Od ukupnog broja respondenata (n=600), bilo je 43,5 odsto žena i 56,5 odsto muškaraca.  Starosna struktura ispitanika podijeljena u tri kategorije. Najveći broj respondenata je iz kategorije starosne dobi od 30 do 49 godine, što je ukupno 37,7 odsto.

  Ispitivanje javnog mnjenja na teritoriji gradova Banja Luka, Sarajevo i Mostar, pokazalo je  da 75,5 odsto ispitanih podržava ulazak BiH u Evropsku uniju dok je 16,5 odsto protiv, 8 odsto ispitanika ne zna -neopredjeljeno.

 Podrška ulasku BiH u Evropsku uniju, prema rezultatima, najveća je među ispitanicima Mostara 89 odsto i Sarajeva 86,5 odsto. Za podršku ulaska BiH u Evropsku uniju izjasnilo se 51 odsto ispitanika sa teritorije grada Banjaluka.

 Kada je u pitanju budući vojni status  BiH, ispitivanje javnog mnjenja na teritoriji gradova Banja Luka, Sarajevo i Mostar, pokazalo je  da 57 odsto ispitanih podržava ulazak BiH u NATO, dok je 30 odsto za vojnu neutralnost BiH. Za opciju da se BiH pridruži nekom novom vojnom savezu izjasnilo se 7,5 odsto ispitanika dok je 5,5 odsto ispitanika podržalo opciju demilitarizacije BiH.

 Podrška NATO članstvu, prema rezultatima, najveća je među ispitanicima Mostara 82,5 odsto i Sarajeva 79,5 odsto, a najmanja je među ispitanicima u Banjoj Luci 9 odsto. Istovremeno, najveću podršku opciji vojne neutralnosti BiH izražavaju ispitanici Banjaluke 64,5 odsto, uz 14,5 odsto opredjeljenih za demilitarizaciju BiH.

 Što se tiče  mišljenja ispitanika o NATO, računajući teritoriju ova tri grada, veoma pozitivno mišljenje ima 26,8 odsto ispitanika, 36 odsto ima donekle pozitivno mišljenje, 11,7 odsto ima donekle negativno mišljenje, dok je 25,5 odsto ispitanika dalo veoma negativan stav prema NATO-u. Značajno više građana iz Banjaluke – 84,5 odsto, iskazalo je donekle negativno ili veoma negativno mišljenje o NATO, za razliku od građana Sarajeva i Mostara, gdje taj procenat iznosi 14,5, odnosno 12,5 odsto. 

 Situacija je obrnuta kada se tiče mišljenja ispitanika o vojnoj neutralnosti BiH. 83,5 odsto ispitanika Banja Luke dalo je veoma pozitivno ili donekle pozitivno mišljenje, za razliku od ispitanika u Sarajevu gdje taj procenat iznosi 36,5 odsto. Ispitanici Mostara dali su pozitivno ili donekle pozitivno mišljenje u procentu od 38 odsto.

 Zanimljivo je istaći da na pitanje Da li podržavate održavanje referenduma o pitanju budućeg vojnog statusa BiH, odgovori ispitanika su dosta ujednačeni na teritoriji sva tri grada. Banja Luka 53 odsto, Sarajevo 66 odsto i 65,5 odsto u Mostaru. Procenat podrške referendumu o pitanju budućeg vojnog statusa BiH je na 61,5 opdsto na teritoriji sva tri grada.  

 Takođe, rezultati istraživanja u 2023 godini, pokazuju  očeigledan uticaj Ukrajinsko-Ruskog rata, posebno kada je u pitanju opredjeljenost ispitanika u odnosu na budući vojni status BiH.

 Ispitivanje javnog mnjenja “Stav građana BiH prema ulasku u EU i pitanju budućeg vojnog statusa“ koje ovdje prezentovano, ukazuje na potrebu šire javne rasprave i predstavljanje građanima, na argumentovan i nepristrasan način, informacije o svim prednostima i manama ulaska BiH u Evropsku uniju kao i pitanju budućeg vojnog statusa BiH.

 Centar za lobiranje želi i kroz ovaj metodološki pristup dati svoj naučno-istraživački doprinos što kvalitetnijem sagledavanju ovih veoma važnih pitanja za građane BiH

 

Udruženje: „Centar za lobiranje“